PRIVACY BELEID van KRIS DE LEENEER BV

1. Jouw privacy is belangrijk

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere,
wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid,
leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het
begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren,
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter
beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk
vernietigen.
We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een
begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die
met ons in contact staat.

1.1 Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we
jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan
uitoefenen.
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze
website https://deleeneer.be. We raden je daarom aan om geregeld ons privacy beleid te
herlezen om de wijzigingen te begrijpen.
Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de
website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

1.3 Hoe kan je ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht
uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:
Het adres Bosveld 22 te 9200 Dendermonde
Via mail op het e-mailadres privacy@deleeneer.be
KRIS DE LEENEER BV heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan je
ook altijd contacteren op de bovenstaande coördinaten.

1.4 De leidende toezichthoudende autoriteit van KRIS DE LEENEER BV

Voor de KRIS DE LEENEER BV is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende
autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer KRIS DE
LEENEER BV jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen
nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn
niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de
oorspronkelijke periode.

2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken,
de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de
gegevens ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden
gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de
gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. De gevraagde informatie
bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt
altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de
ontbrekende gegevens.

2.3. Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om
deze persoonsgegevens te laten wissen.
Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door KRIS DE LEENEER BV geweigerd
worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen
van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde
gegevens.

2.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je
vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is. Dit verzet zullen we
inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming
van fraude, wanbetalingen.

2.5 Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens,
met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is
voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde
behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.

2.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan
een derde partij over te dragen.

2.7 Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De
contactgegevens vind je hierboven in 1.4.

2.8 Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens
uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag
• via een brief op het adres Bosveld 22 te 9200 Dendermonde
• per e-mail op het e-mailadres privacy@deleeneer.be.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw
aanvraag correct uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo
goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van
een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw
identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak
dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert,
informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een
voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1 KRIS DE LEENEER BV moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken.
Hierbij sommen we de belangrijkste op:
fiscaal recht
• handelsrecht
• de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te
verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in
verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van
openbaar belang.

3.2 KRIS DE LEENEER BV moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een
correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten
administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als je leverancier van KRIS DE LEENEER BV bent. Ook dan dienen we het
contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief,
boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

3.3 KRIS DE LEENEER BV verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen
gebruik.

4.Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke

doeleinden?

4.1 Van onze zakelijke relaties

Zakelijke relaties zijn onder andere leveranciers, klanten en prospecten.
KRIS DE LEENEER BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het
verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te
onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer
verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of, GSM
nummer, e-mailadres, BTW nummer, bankrekeningnummer

4.2 Van onze kandidaat kopers

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze diensten. KRIS DE LEENEER BV is
een specialist in transport en de potentiële nieuwe klanten hebben dan zelf hun interesse
getoond in ons aanbod. Om met hen te communiceren verwerken we de volgende
persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon- en/of GSM nummer en e-mailadres.

4.3 Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s
gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder
camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.
Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:
• als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of
overlast
• een schade te bewijzen
• een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1 Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming
hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze
personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen
hebben.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende
verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan
persoonsgegevensverwerking doen. KRIS DE LEENEER BV werkt enkel met verwerkers die
dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel
worden toe verplicht.

5.2 We bewaren jouw gegevens niet oneindig

KRIS DE LEENEER BV gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen.
Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke
bewaartermijn.
De persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en prospecten bewaren we initieel 10
jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact
opnieuw een periode van 10 jaar in.