ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

3. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum.

Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met 12% per jaar tot de volledige betaling.

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12% met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratievekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat de betaling en beletsel vormt voor de toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

4. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

5. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken, die ons in staat zal stellen volledige kennis te nemen van de zaak, zoniet worden ze niet meer aanvaard.

6. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval.

Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.

Van die rechtsbevoegdheidclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

Together we create opportunities.