Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het wegvervoer

Het CMR Verdrag van 1956, die het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden regelt, geeft niet op alle vragen een antwoord. Op de keerzijde van de door de erkende federaties, waaronder Febetra, uitgegeven CMR vrachtbrieven bevinden zich (uniforme) algemene voorwaarden transport. Deze werden in het najaar van 2017 door de drie federaties geactualiseerd.

Deze algemene voorwaarden transport kunnen beschouwd worden als een aanvulling van het CMR Verdrag. Ze regelen aangelegenheden als de wachturen, de aansprakelijkheid voor laad-en losoperaties, de betalingstermijnen, ed meer.

Algemene voorwaarden hebben rechtskracht indien tegenpartij ze kende en aanvaardde, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van het Wegvervoer

Algemene logistieke voorwaarden

Door de hevige concurrentie die transportondernemingen ondergaan, samen met de constante druk op de prijzen, hebben velen onder hen verscheidene logistieke diensten ontwikkeld.Het juridisch kader en de regels in de transportwereld zijn alom bekend en vervat in de CMR-reglementering.

Op het vlak van de logistiek ontbrak er, door een snelle ontwikkeling, een zekere juridische basis.BELOTRA, de logistieke commissie van Febetra, samen met het Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen(KVBG) en met de steun van alle federaties uit de transportsector en de Confederatie der Expediteurs van België gingen aan de slag om algemene logistieke dienstverleningsvoorwaarden op te stellen. De eerste versie was van kracht sinds 27/11/2003. Na 12 jaar heeft de sector geoordeeld dat deze voorwaarden aan een update toe waren. De tweede versie is van kracht sinds 9 oktober 2015.

Klik hier voor de Algemene Logistieke Voorwaarden

 

ABAS voorwaarden

Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf: de aangesloten bedrijven zijn stouwers en goederenbehandelaars. Zij staan onder meer in voor het effectief laden en lossen van schepen

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor de goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten aan de haven van Antwerpen

 

CMR Conventie

CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route – Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg) is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer.  De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land.
De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport.

Klik hier voor het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg